Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz spełnienie się warunku zawieszającego ze znaczącej umowy zawartej przez Cyfrowy Polsat

Data: 
01 kwi 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2011 r. Spółka zawarła cztery umowy subskrypcyjne z: (i) MAT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Sprzedający I), (ii) KOMA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Sprzedający II), (iii) Karswell Limited (Sprzedający III), oraz (iv) Sensor Overseas Limited (Sprzedający IV) (łącznie Sprzedający), dotyczące objęcia łącznie 80.027.836 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H. Warranty subskrypcyjne serii H uprawniają ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę, na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r., akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda (Warranty Subskrypcyjne), wyemitowanych na podstawie § 1 uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii H, o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. Proporcja, w jakiej Warranty Subskrypcyjne zostały zaoferowane Sprzedającym została określona przez Zarząd Spółki w Uchwale nr 1 Zarządu Spółki z dnia 1 kwietnia 2011 r.

Na podstawie umów subskrypcyjnych, Spółka złożyła ofertę nieodpłatnego objęcia a każdy ze Sprzedających przyjął ofertę objęcia zaoferowanych Warrantów Subskrypcyjnych, w wyniku czego:

(i) Sprzedający I objął 14.135.690 (czternaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie 14.135.690,
(ii) Sprzedający II objął 2.494.526 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie 2.494.526,
(iii) Sprzedający III objął 53.887.972 (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie 53.887.972,
(iv) Sprzedający IV objął 9.509.648 (dziewięć milionów pięćset dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie 9.509.648
akcji zwykłych na okaziciela serii H w kapitale zakładowym Spółki w terminie do 30 września 2011 r., w zamian za wkład pieniężny w wysokości 14,37 zł za jedną akcję.

Zawarcie umów objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, o których mowa powyżej nastąpiło w wykonaniu umowy inwestycyjnej zawartej przez Spółkę w dniu 15 listopada 2010 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 24 marca 2011 r.  (Umowa Inwestycyjna), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. oraz nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r oraz nr 8/2011 z dnia 25 marca 2011 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych, o których mowa powyżej, stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających przewidzianych w Umowie Inwestycyjnej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
12/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014