Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii I oraz dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii J

Data: 
12 maj 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że uchwałą nr 560/2014 z dnia 12 maja 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) stwierdził dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 47.260.690 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,04 PLN każda. Jednocześnie, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 14 maja 2014 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Spółki pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 maja 2014 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLCFRPT00013.

Ponadto, uchwałą nr 561/2014 z dnia 12 maja 2014 roku, Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 243.932.490 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 0,04 PLN każda.

Zważywszy na fakt, że akcje serii J Spółki nie są akcjami tego samego rodzaju co akcje Spółki wprowadzone do obrotu na GPW w zakresie inkorporowanych w nich prawa do dywidendy oraz zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, zgodnie z informacjami zamieszczonym w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 28 kwietnia 2014 roku, intencją Spółki jest wprowadzenie akcji serii J do obrotu na GPW nie wcześniej niż w dniu zrównania praw z akcji serii
J z akcjami Spółki wprowadzonymi do obrotu na GPW, tj. nie wcześniej niż w drugim kwartale 2015 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
42/2014
Ostatnia aktualizacja 22.08.2014