Dopuszczenie akcji Spółki do obrotu giełdowego

Data: 
04 cze 2010

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Uchwałą Nr 504/2010 z dnia 31 maja 2010 r. dopuścił z dniem 31 maja 2010 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 8.082.499 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd GPW wprowadził do obrotu na rynku podstawowym w/w akcje Spółki.

Ponadto, Spółka została poinformowana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.(KDPW), iż na podstawie uchwały Zarządu KDPW Nr 269/10 z dnia 14 maja 2010 roku, w dniu 4 czerwca 2010 r. nastąpi w KDPW rejestracja 8.082.499 akcji Spółki pod kodem ISIN PLCFRPT00013.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
17/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014