Decyzje dotyczące deklaracji wypłaty dywidendy

Data: 
02 kwi 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wniosku o podział zysku Spółki za rok obrotowy 2013. Uchwała zawiera wniosek Zarządu Spółki o podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych w ten sposób, że:

(i) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki zostanie przeznaczonych 102.859.516,76 złotych;
(ii) pozostała część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych zostanie przeznaczonych na kapitał zapasowy.

Ponadto Zarząd Spółki zarekomendował, aby dzień dywidendy (w rozumieniu art. 348 § 2 w związku z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych) został ustalony na dzień 13 maja 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy (w rozumieniu art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych) został ustalony na dzień 28 maja 2014 r.

W dniu 1 kwietnia 2014 r., na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki, o którym mowa powyżej, oraz wniosła do Walnego Zgromadzenie o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 zgodnie z wnioskiem i rekomendacją Zarządu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
20/2014
Ostatnia aktualizacja 02.10.2014