Data i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
01 kwi 2009

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 23 kwietnia 2009 roku, na godz. 12.00 i odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Sheraton, przy ul. B. Prusa 2.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008;
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008; oraz
- wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2008.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 oraz w sprawie wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
17. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 1, art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm.), w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć (i) właściciele akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz (ii) właściciele akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Łubinowej 4a imienne świadectwo depozytowe, określające liczbę posiadanych akcji oraz zawierające stwierdzenie, że zostało ono wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji Spółki do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu oraz że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych i nie będą przedmiotem obrotu do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4a do dnia 16 kwietnia 2009 roku w godzinach 9.00 - 17.00. Imienne świadectwa depozytowe nie mogą być odebrane przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale lub odpisie.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z zamierzonymi zmianami Statutu wynikającymi z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, wchodzącej w życie 3 sierpnia 2009 roku, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian:
W art. 25 skreśla się ust. 4 - 7 o dotychczasowej treści:
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie  zwołał takiego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 2.
6. Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilekroć uzna zwołanie takiego Zgromadzenia za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty złożenia przez Radę Nadzorczą stosownego wniosku.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący nie mniej niż 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Stosowne wnioski w powyższych sprawach należy w formie pisemnej złożyć w Zarządzie.
W art. 27 ust. 3 Statutu Spółki skreśla zdanie drugie o dotychczasowej treści:
Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Skreśla się art. 37 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:
1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczone będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki.
Dotychczasowy art. 38 Statutu Spółki oznacza się jako art. 37.
Ponadto, projektowane są następujące zmiany w Statucie Spółki:
W art. 11 skreśla się ust. 4 o dotychczasowej treści:
4. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu zaopiniowanego przez Radą Nadzorczą.
W art. 19 ust. 2 lit h) kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem.
W art. 19 ust. 2 po lit. h) dodaje się lit. i) o następującej treści:
i) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
W art. 35 zdanie pierwsze oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 o następującej treści:
Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.


Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
15/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014