Data i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
12 cze 2008

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna zostało zwołane na dzień 4 lipca 2008 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Sheraton, przy ul. B. Prusa 2, Sala Warszawa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2007, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
        - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007;
        - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007;
        - sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2007;
        - skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007; oraz
        - wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie polityki dywidendy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz w sprawie wypłaty dywidendy.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 1, art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm.), w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć (i) właściciele akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz (ii) właściciele akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Łubinowej 4a imienne świadectwo depozytowe, określające liczbę posiadanych akcji oraz zawierające stwierdzenie, że zostało ono wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji Spółki do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu oraz że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych i nie będą przedmiotem obrotu do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4a do dnia 27 czerwca 2008 roku w godzinach 9.00- 17.00. Imienne świadectwa depozytowe nie mogą być odebrane przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale lub odpisie.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
17/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014