Data i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektu uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data: 
08 paź 2008

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 4 listopada 2008 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Sheraton, przy ul. B. Prusa 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką Praga Business Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Praga Business Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

8. Zamknięcie obrad  Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 1, art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm.), w Nadzwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć: (i) właściciele akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz (ii) właściciele akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Łubinowej 4a imienne świadectwo depozytowe, określające liczbę posiadanych akcji oraz zawierające stwierdzenie, że zostało ono wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji Spółki do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu oraz że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych i nie będą przedmiotem obrotu do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4a do dnia 28 października 2008 roku w godzinach 9.00- 17.00. Imienne świadectwa depozytowe nie mogą być odebrane przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale lub odpisie.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie trzech dni powszednich przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje również treść projektu uchwał, które mają być przedmiotem obrad  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 listopada 2008 roku.

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

---------

Uchwała Nr [.] z dnia 4 listopada 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (.pdf)

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
31/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014